Ouders

Goed contact!

We vinden een goede en productieve relatie tussen ouders en school belangrijk! Daarom willen wij u onder andere via onze gesprekkencyclus actief informatie over uw kind met u delen en van u horen. Interactie vindt onder meer ook plaats via de Bestuurscommissie, Medezeggenschapsraad, de Oudercommissie en de Overblijfcommissie...

Informatie bestuurscommissie

Om ervoor te zorgen dat iedere school haar eigen identiteit kan behouden heeft iedere school een bestuurscommissie.  De bestuurscommissie bestaat uit vier leden en is met name verantwoordelijk voor de identiteit van de school en draagt daarnaast zorg voor de plaatselijke betrokkenheid van ouders en school. Hier vindt u de contactgegevens van de contactpersonen die dit jaar zitting nemen in de bestuurscommissie. U kunt contact opnemen via dit mailadres: bc@cbsschakel.nl.

Informatie Medezeggenschapsraad

Zoals op elke basisschool is ook aan Christelijke Basisschool “De Schakel” een Medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een groep mensen, bestaande uit ouders en teamleden, die als hoofdtaak heeft om op actieve wijze het bevoegd gezag terzijde te staan bij het verwerkelijken van de doelstellingen van de Stichting in het besturen van de school. Zij behartigt ook de belangen van het personeel en de ouders. Daarmee is de MR enigszins te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Met andere woorden:de Medezeggenschapsraad is binnen de doelstellingen van de statuten van de school, ondersteunend, activerend, oplettend, en motiverend werkzaam. De MR heeft haar eigen statuten, gebaseerd op de Wet op de Medezeggenschap. Hierin is vermeld wanneer de MR het recht heeft om advies te geven. Ook wordt vermeld wanneer het bestuur de MR, of een deel ervan, om instemming moet vragen. Samen met de MR-en van de fusiescholen, maakt de MR van Meteren deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Hier vindt u de personen die dit jaar zitting nemen in de MR.

Download hier het laatste jaarverslag van de MR.

Download hier het laatste jaarverslag van de GMR.

informatie oudercommissie

De oudercommissie is een werkgroep van ouders, die met name betrokken is bij de uitvoering van allerlei praktische zaken. Het gaat hierbij om onderwijsondersteunende werkzaamheden bij taken binnen school en bij buitenschoolse activiteiten: o.a. het organiseren van of het assisteren bij festiviteiten op school, schoolreisje, kerstontbijt etc. Per schooljaar vergadert de oudercommissie één keer, waarbij ze de taken over het schooljaar verdeelt. Gedurende het schooljaar heeft de voorzitter van de commissie contact met de locatiedirecteur om lopende zaken te bespreken. De oudercommissie bekostigt haar activiteiten middels de ouderbijdrage en extra acties, zoals bijvoorbeeld de inkomsten uit de speculaaspoppenactie. Het financieel jaarverslag ligt eenmaal per jaar ter inzage voor belangstellenden. De oudercommissie bestaat uit minimaal 5 leden. Hier vindt u de personen die dit jaar zitting nemen in de oudercommissie (OC).

bekijk hier alle downloads